Často kladené otázky k poskytovaniu príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie.

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

1.) Komu je príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie určený ?

Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie je určený na pomoc obyvateľom splácať úvery na bývanie z dôvodu nárastu ich úrokovej sadzby. Žiadateľom o tento príspevok môže byť fyzická osoba, ktorá:

– má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území SR,

– je dlžníkom alebo spoludlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie (ak je dlžníkov viac, nárok na príspevok môže vzniknúť iba jednému z nich),

– má zmluvu o úvere na bývanie uzatvorenú pred 1.1.2024 a mesačná splátka úveru sa zvýšila z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru na bývanie.

Ďalšie podmienky na poskytnutie príspevku, ktoré musí žiadateľ splniť:

– priemerný príjem dlžníka a spoludlžníka je najviac vo výške 1,6-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR,

– úver bol poskytnutý na tuzemskú nehnuteľnosť, ktorá slúži výlučne k vlastnému trvalému bývaniu dlžníka alebo spoludlžníka a ich blízkych osôb alebo fyzickej osobe, ktorá je manželom, dieťaťom alebo rodičom dlžníka alebo spoludlžníka,

– úver musí byť riadne splácaný v plnej výške, lehote a spôsobom dohodnutým v úverovej zmluve, pričom sa prihliada aj na omeškanie úhrady mesačnej splátky, ak túto uhradí do konca nasledujúceho mesiaca.

2.) Ako si môžem uplatniť nárok na príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie?

Na uplatnenie nároku na príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie je potrebné podať písomnú žiadosť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má žiadateľ trvalý alebo prechodný pobyt. Žiadosť je možné podať aj elektronickými prostriedkami so zaručeným kvalifikovaným elektronickým podpisom (cez portál slovensko.sk).

Povinnou prílohou žiadosti o príspevok je kópia zmluvy o úvere na bývanie, ktorú nie je potrebné overiť.

3.) Ak budem mať zvýšenú splátku od marca 2024 a žiadosť o príspevok podám až v júli 2024, od kedy budem mať nárok na poskytnutie príspevku?

Nárok na príspevok vzniká najskôr za kalendárny mesiac, v ktorom sa tento nárok uplatnil, pričom nárok sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti. Vzhľadom na uvedené, ak si podáte žiadosť o poskytnutie príspevku na zvýšenú splátku úveru (teda uplatníte si nárok) až v mesiaci júl 2024, nárok na príspevok Vám vznikne najskôr od mesiaca júl 2024.

4.) Aká je maximálna výška príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie?

Maximálna výška príspevku je 150 € mesačne. Výška príspevku sa vypočíta, ako 75% z kladného rozdielu medzi uhradenou mesačnou splátkou za príslušný mesiac a referenčnou splátkou. Napríklad ak sa dlžníkovi zvýši mesačná splátka o 300 € (z 200 € na 500 € , t. j. 75% je 225 €) príspevok bude poskytnutý maximálne v sume 150 €.

5.) Pri posudzovaní nároku na príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie sa budú započítavať do príjmu aj iné dávky, ktoré poskytuje štát (napr. dôchodky (starobné, výsluhové,…), dávka v nezamestnanosti, tehotenské, materské, rodičovské…)?

Na účely posúdenia nároku na príspevok sa zohľadňuje len zdaniteľný príjem, ktorý je súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) podľa § 5, § 6 a § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a § 51e zákona o dani z príjmov. Pri posudzovaní nároku na príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie sa do príjmu nezapočítavajú vyššie uvedené dávky, ktoré nie sú predmetom dane.

6.) Pri posudzovaní nároku na príspevok na zvýšenú splátku úveru sa bude započítavať do príjmu aj príjem vojakov a policajtov?

Podľa § 5 zákona o dani z príjmov sú príjmami zo závislej činnosti príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru,… , teda za príjem zo závislej činnosti sa pokladá aj príjem policajtov a vojakov v služobnom pomere, ktorý sa bude započítavať do príjmu pri posúdení nároku na príspevok na zvýšenú splátku úveru (viď. aj otázka č. 5).

7.) Z akých zdrojov sa budú získavať informácie o príjme oprávnenej osoby (napr. z daňového priznania)?

Pri posudzovaní nároku na príspevok sa započítavajú príjmy oprávnenej osoby (dlžníka) a ďalšej fyzickej osoby, ktorá má spolu s oprávnenou osobou uzavretú zmluvu o úvere na bývanie (spoludlžník). K žiadosti o príspevok na zvýšenú splátku úveru, žiadateľ nepredkladá doklady o príjme ani daňové priznanie. Informáciu o príjme žiadateľa poskytuje úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Finančné riaditeľstvo SR. Finančné riaditeľstvo SR bude poskytovať informácie o príjme za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť (napr. pri žiadostiach podaných v roku 2024, ide o hrubý príjem za rok 2022). Informáciu o príjme predloží žiadateľ na výzvu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny až v prípade ak jedna dvanástina priemerného príjmu dlžníka a spoludlžníka za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza podaniu žiadosti prekročí hranicu príjmu (1,6-násobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR). V tomto prípade pre vznik nároku na príspevok bude posudzovaný priemerný mesačný príjem za 6 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok (napr. ak žiadosť bude podaná v januári 2024 príjem bude posúdený za obdobie júl 2023 až december 2023).

8.) V byte, na ktorý mi bol poskytnutý úver na bývanie žijem s partnerom, s ktorým nie sme manželia, ale dlhodobo spolu žijeme. Spĺňam podmienku poskytnutia príspevku, že nehnuteľnosť slúži k trvalému bývaniu a osobnému užívaniu oprávnenej osoby spolu s blízkymi osobami?

Kto je blízkou osobou upravuje § 116 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého je blízkou osobou príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. Iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. To znamená, že v prípade Vášho partnera ide o obdobný pomer ako rodinný a je možné ho považovať za blízku osobu.

9.) V byte, na ktorý mi bol poskytnutý úver na bývanie, pri ktorom došlo k refixu v decembri 2023 prenajímam na základe nájomnej zmluvy 1 izbu, tento byt tiež trvalo užívam. Mám nárok na poskytnutie príspevku na zvýšenú splátku úveru?

Nárok na príspevok nemáte, nakoľko príspevok je možné poskytnúť len v prípade, ak tuzemská nehnuteľnosť, na ktorú bol poskytnutý úver na bývanie slúži výlučne k vlastnému trvalému bývaniu:

– oprávnenej osoby,

– oprávnenej osoby spolu s blízkymi osobami, alebo

– fyzickej osoby, ktorá je manželom, dieťaťom alebo rodičom oprávnenej osoby.

Osoba, ktorej prenajímate 1 izbu v byte za úhradu na základe nájomnej zmluvy, nespĺňa podmienky blízkej osoby.

10.) Vzal som si hypotekárny úver s priateľkou v roku 2023, mám nárok na príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie?

Oprávneným žiadateľom o poskytnutie príspevku je dlžník alebo spoludlžník, ktorý má zmluvu o úvere na bývanie uzatvorenú pred 1.1.2024 a mesačná splátka úveru sa zvýšila z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru na bývanie. Žiadosť o príspevok je možné podať až od kalendárneho mesiaca, kedy k zvýšeniu úrokovej sadzby došlo. Ak ste si úver zobrali v roku 2023, máme za to, že k refixu (k zvýšeniu úrokovej sadzby) dôjde najskôr v roku 2024, t. j. žiadosť o príspevok si môžete podať až od kalendárneho mesiaca, kedy v prípade Vašej úverovej zmluvy dôjde k zvýšeniu úrokovej sadzby.

Odporúčam všetkým, ktorí majú nárok na štátny podporu, aby ju prehodnotili s odborníkom. Nie vždy sa ekonomicky oplatí využiť štátnu pomoc. Je dôležité zvážiť výšku úveru, splatnosť, fixáciu, výšku príspevku, dlžnú sumu po 3 alebo 5 tich rokoch a ďalšie aspekty.

Ďalšie články

Návrat hore
Scroll to Top